Obchodní podmínky

Provozovatelem SPRINT centrum vzdělání je:

SPRINT centrum vzdělání s.r.o. zastoupená jednatelem PhDr. Pavlem Kotrbáčkem se sídlem: Spojovací 1928/8, 326 00 Plzeň zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni v odd. C, vložka 34564. IČ 06078419 DIČ CZ06078419

(dále jen dodavatel)

Tyto obchodní podmínky jsou vydané podle § 273 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb.

Úvodní ustanovení

 1. Všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy mezi objednavatelem a příslušným dodavatelem.
 2. Smlouva mezi objednavatelem a dodavatelem vzniká na základě písemné objednávky/závazné přihlášky. Za písemnou formu se považuje elektronická pošta a elektronický objednávkový formulář dodavatele (dále jen objednávka) dostupná na webových stránkách www.sprint-vzdelani.cz.
 3. Dodavatel má povinnost do pěti pracovních dnů potvrdit písemně přijetí objednávky, pokud tak neučiní, není objednávka považována za přijatou. Za potvrzení objednávky se považuje i odeslání potvrzovacího e-mailu na uvedenou adresu objednavatele.
 4. Ujednané podmínky smluvního vztahu lze měnit nebo zrušit pouze výslovným ujednáním obou smluvních stran a na základě podmínek uvedených v těchto obchodních podmínkách

Předmět plnění

 1. Předmětem plnění je výuka jazyků a přípravné kurzy na vysoké školy určené pro veřejnost vypsaném dodavatelem pro příslušné období na základě objednávky (dále jen výuka).
 2. Jazykové kurzy jsou rozdělené do několika typů (obecný kurz, gramatické struktury, konverzace atd.). Přípravné kurzy na vysoké školy jsou rozděleny do několika oborů dle nabídky na www.sprint-vzdelani.cz. Charakteristika jednotlivých kurzů je uvedená na internetových stránkách dodavatele.

Všeobecná ujednání

 1. Dodavatel se zavazuje ke splnění uveřejněných podmínek výuky především co do termínu a rozsahu výuky, ceny, kvality plnění a lektorského zajištění. Podmínky výuky jsou zveřejněny na internetové adrese www.sprint-vzdelani.cz v seznamu kurzů.
 2. Objednavatel je povinen převzít objednanou výuku a řádně a včas za ni zaplatit.
 3. Objednavatel je povinen zapsat se do jazykového kurzu, který odpovídá jemu dosažené úrovni jazykového vzdělání. V případě jakýchkoliv nejasností je možné požádat o přezkum a určení jazykové úrovně dle domluvy s dodavatelem.
 4. Dodavatel si vyhrazuje právo vyloučit studenta z kurzu z důvodu narušování hladkého průběhu kurzu. V případě vyloučení studenta z kurzu Objednavatel vrátí studentovi přiměřenou částku kurzovného v závislosti na počtu odchozených hodin.

Termín realizace výuky

 1. Rozsah a délka jazykové výuky je specifikován u jednotlivých vypsaných kurzů na webových stránkách www.sprint-vzdelani.cz. V době státních svátků výuka neprobíhá, pokud není stanoveno jinak (dále jen kurzovné).
 2. Zahájení výuky je specifikováno v aktuální nabídce jazykových kurzů a přípravných kurzů na webové adrese dodavatele www.sprint-vzdelani.cz.
 3. Pro případ, že výuku nebude možno ze závažných důvodů zajistit, je dodavatel oprávněn zvolit náhradní způsob zajištění výuky. Objednavatel bude na tuto skutečnost předem upozorněn.
 4. Dodavatel si vyhrazuje právo zrušit kurz z důvodu nenaplnění minimální kapacity kurzu (minimální počet jsou 3 studenti). Dodavatel je povinen o tomto faktu informovat objednatele nejpozději 3 dny před zahájením kurzu. Dodavatel je povinen nabídnout objednateli náhradní řešení (možnost navštěvovat jiný kurz, převedení kurzovného na individuální výuku nebo vrácení kurzovného). Kurzovné je v tomto případě vratné v plné výši.

Kurzovné

 1. Kurzovné, tj. cena za příslušný jazykový kurz, je určena na základě dílčí objednávky objednavatele dle konkrétní specifikace kurzu.
 2. Kurzovné zahrnuje příslušný počet výukových bloků (dle specifikace kurzu), výukové materiály mimo učebnice, využívání pomůcek a vybavení učeben při výuce.

Platební podmínky

 1. Před zahájením kurzu je třeba zaplatit nejpozději do 5 pracovních dnů od objednání, tj. od doručení závazné přihlášky.
 2. V případě, že objednavatel požaduje uplatnění některé z nabízených slev je povinen tuto skutečnost nahlásit předem a doložit ji relevantním dokladem. Sleva nebude proplácena zpětně.
 3. Kurzovné je možné uhradit těmito způsoby: hotově při zahájení kurzu,  převodem na účet, prostřednictvím poukázek nebo voucheru.
  1. Platba v hotovosti – platbu v hotovosti může objednavatel provést v kontaktních hodinách na naší pobočce, nebo po vzájemné dohodě s provozovatelem.
  2. Platba převodem na účet – Při této formě úhrady bude objednateli vystavena faktura-daňový doklad na celou částku objednávky. Objednatel je povinen dodržet splatnost daňového dokladu. Objednavatel je v případě této formy úhrady povinen sdělit dodavateli datum narození a adresu trvalého nebo přechodného bydliště. V případě, že bude plátcem právnická osoba, je objednavatel povinen uvést IČO a sídlo této právnické osoby.
  3. Platba prostřednictvím poukázek - dodavatel přijímá poukázky od společnosti Sodexo - typ Flexi Pass, Smart Pass a Dárkový Pass. Rozhodne-li se objednavatel využít platby prostřednictvím těcho poukázek, je povinnen skutečnost oznámit dopředu. Platba v takovémto případě probíhá formou osobního předání, resp. zaplacení.
  4. Dodavatel vydává vlastní vouchery na své služby, které jsou jasně specifikované a označené. Vouchery lze využít dle údajů na nich uvedených.
 4. Na kurzovné v příslušné výši (podle druhu kurzu) dodavatel vystaví daňový doklad v okamžiku objednání kurzu, tj. po odeslání závazné přihlášky objednatelem nebo po platbě objednávky objednatelem a na vyžádání jej poskytne objednateli.

Slevy

 1. Dodavatel nabízí tyto typy slev:
  1. Studentské slevy – O slevu 5% může požádat student při předložení libovolného platného dokladu o studiu (ISIC karta, vysokoškolský index apod.). V případě elektronické objednávky zašlete oskenovaný doklad o studiu společně s objednávkou.
  2. Sleva Kamarád – Sleva 20% je nabízena objednavatelům, kteří si objednají skupinový kurz společně se svým kamarádem/kamarádkou/známým/známou. Sleva je poskytována všem přihlášeným. Podmínkou pro uplatnění této slevy je odeslání závazné objednávky najednou. Při závazné objednávce je nutné uvézt do poznámky jméno a příjmení kamaráda. V okamžiku registrace všech zúčastněných je vystaven daňový doklad, kde je uplatněna výše uvedená sleva. Sleva bude platná pouze do 24 hodin od odeslání závazné objednávky, ve které bude uvedeno jméno a příjmení dalších účastníků kurzu. Pakliže se tito účastníci do 24 hodin nezaregistrují, ztrácejí nárok na slevu všichni. Kurzovné bude činit plnou výši.  
  3. Jednorázové mimořádné slevy – Tyto slevy se řídí vždy aktuální nabídkou dodavatele a uvedenými podmínkami.
 2. Slevu nelze uplatnit zpětně a slevy nelze sčítat.
 3. Dodavatel není povinen upozorňovat objednatele na možnost využití slevy.
 4. Slevy mohou využít pouze fyzické osoby pro individuální kurzy, skupinové kurzy nebo překlady.

Kvalita výuky a lektorské zajištění výuky

 1. Dodavatel se zavazuje zajistit českého lektora nebo rodilého mluvčího pro výuku dle konkrétní specifikace kurzu.
 2. Dodavatel se zavazuje, že výuka bude probíhat v určených dnech a časech.
 3. Dodavatel se zavazuje, že výuka bude probíhat v úrovni, která je uvedena u konkrétního kurzu s přihlédnutím k jazykové úrovni dané skupiny dle uvážení lektora.
 4. Dodavatel se zavazuje obstarat pro výuku takové lektory, které považuje za kvalitní a kteří jsou dle jeho uvážení schopni výuku kvalitně vést.
 5. Dodavatel se zavazuje dodržovat maximální stanovený limit pro počet osob v kurzu a to následovně:
  1. jazykové kurzy – maximálně 5 osob v kurzu,
  2. přípravné kurzy na vysoké školy – maximálně 6 osob v kurzu,
 6. Minimální počet osob v kurzu jsou 3, neurčí-li dodavatel jinak.

Reklamace

 1. Pokud je klient nespokojen s kvalitou výuky, je povinen dodavatele o této skutečnosti informovat písemně (dopis, e-mai), či vyřešit osobně v kanceláři dle předchozí domluvy.
 2. Dodavatel si vyhrazuje právo přezkoumat důvody reklamace a následně navrhnout objednateli odpovídající řešení (umožnění přestupu do jiného kurzu, převodu kurzovného na individuální výuku či uložení do dalšího semestru, případně vrácení kurzovného objednateli). V případě navrácení kurzovného se vždy jedná o adekvátní část kurzovného, tj. po odečtení částky za již uskutečněné lekce.
 3. Dodavatel se zavazuje rozhodnout o reklamaci nejpozději do tří pracovních dnů. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, tj. nejpozději do dvou týdnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se dodavatel s objednatelem nedohodne na delší lhůtě.

Uznání reklamace

 1. Jako důvod reklamace nebudou uznány překážky vzniklé na straně objednatele, tj. jedná-li se o změnu časových možností objednavatele, ztrátu důvodu k navštěvování kurzu s ohledem na změnu okolností, za nichž se objednatel přihlásil.
 2. V případě náhlých zdravotních komplikací trvajících déle jak 4 týdny vzniká objednavateli nárok na přerušení výuky a převedení adekvátní části kurzovného do následujícího semestru či na individuální výuku. Tuto skutečnost je třeba doložit relevantním dokladem od lékaře (pracovní neschopenka apod.), v co nejkratším termínu, tj. nejpozději do dvou týdnů od přerušení navštěvování kurzu. Pro případ, že se objednatel dostane do prodlení s doložením skutečností podle předchozí věty, nebude na tyto brán zřetel, čehož si je objednatel vědom a s tímto souhlasí.
 3. Dodavatel není zodpovědný za neplnění povinností vyplývajících z objednávky, k nimž došlo následkem vyšší moci.
 4. Jako relevantní důvod reklamace nebude rovněž uznáno zrušení hodiny ze strany dodavatele. Dodavatel se však zavazuje zajistit náhradní termín výuky či adekvátně prodloužit trvání kurzu.

Lhůta k uplatnění reklamace

 1. Reklamaci lze vznést nejpozději do začátku třetího vyučovacího bloku (lekce) po zahájení kurzu, čehož si je objednatel vědom a s tímto souhlasí. Pokud klient zmeškal první výukové bloky, nebude lhůta pro uplatnění reklamace posunuta.
 2. Nároky plynoucí z odpovědnosti za vady zanikají, jsou-li uplatněny opožděně.

Zrušení objednávky

 1. Odstoupení objednatele z kurzu po jeho zahájení, tj. po konání prvního vyučovacího bloku (lekce) nevzniká objednavateli nárok na navrácení kurzovného. Kurzovné náleží dodavateli v plné výši.
 2. Objednateli zaniká nárok na vrácení kurzovného při překážkách vzniklých z jeho strany, které mu zabraňují v řádné docházce (změna časových možností objednatele či dalších okolností, za nichž se přihlásil do kurzu).
 3. V případě elektronického přihlášení do kurzu, tj vyplnění objednávkového formuláře umístěného na webových stránkách www.sprint-vzdelani.cz, má objednatel právo objednávku zrušit bez uvedení důvodu do 14 dnů od odeslání závazné objednávky. Po uplynutí této lhůty je objednávka považována za závaznou.

Osobní údaje

 1. Objednatel dává odesláním objednávky dodavateli k dispozici své osobní údaje.
 2. Objednatel odesláním objednávky stvrzuje, že jím poskytnuté osobní údaje jsou přesné a pravdivé a souhlasí s jejich zpracováním a použitím pro účely kontaktování studentů dodavatele na dobu neurčitou.
 3. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a objednatel má právo přístupu k nim, má právo souhlas s jejich použitím kdykoliv odvolat a v případě porušení svých práv má právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 4. Dodavatel se zavazuje nakládat s osobními údaji v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Závěrečná ustanovení

 1. Pokud tyto obchodní podmínky nestanoví jinak, řídí se právními vztahy mezi smluvními stranami příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 2. Znění těchto obchodních podmínek je pro smluvní strany závazné.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné ode dne 1. března 2015.